PRO SPOKOJENÉ DĚTI

vzdělávací centrum

Co nabízíme ?

 • Poradenství a konzultace v oblasti speciální pedagogiky pro děti předškolního věku, žáky 1.stupně a jejich rodiče.


 • Pořádání individuálních stimulačních kurzů pro děti.

Naše motto

 • „Pochvala a úspěch je nejlepší motivací k další práci a k učení.“

Co má umět budoucí prvňáček

 • jaké vlastnosti a dovednosti jsou důležité?


Optimální připravenost

Nedostačující připravenost

 • Dítě rozumí mluvené řeči - pokynům a různým sdělením, vyjadřuje se srozumitelně ve větách a jednoduchých souvětích, komunikuje s dospělými, dokáže spontánně popisovat různé události, poznatky, nápady, klade otázky, umí vyprávět o rodičích, sourozencích, má přiměřeně širokou slovní zásobu.
 • Dítě chápe sdělení učitele nebo spolužáků odlišně, než bylo myšleno, vyjadřuje se pomocí jednotlivých výrazů, jednoduchých vět, nevyjadřuje se spontánně, odpovídá stručně, neklade další otázky k doplnění svých znalostí, dítěti je špatně rozumět (výslovnost), slovní zásoba je omezená.
 • Důsledek pro výuku: nepochopení výkladu učitele, učitel nerozumí odpovědím dítěte, překážka ve vztazích s druhými dětmi.
 • Orientuje se v okolí, zná svoji adresu, jména a povolání rodičů, svůj věk.
 • Nezná základní údaje o sobě a o svém okolí.
 • Dítě začíná myslet logicky (na konkrétních předmětech a při konkrétních činnostech), svět chápe realisticky, dokáže pochopit, že z pozice někoho jiného se může situace jevit odlišně.
 • Dítě zatím neuvažuje logicky - je závislé na svých přáních a okamžitých potřebách, na fantazii, důležitý je jeho vlastní pohled na věc.
 • Důsledek pro výuku: nedostatečné pochopení učiva, zejména v ČJ, M a v prvouce.
 • Dítě rozumí číselnému pojmu - např. spočítá pastelky (do 5ti), seřadí čísla od nejmenšího po největší, vyjmenuje řadu čísel, chápe pojmy hodně - málo, méně - více, má rozvinutou paměť pro čísla.
 • Nedokáže počítat ani do pěti, nechápe pojem čísla, pořadí, množství.
 • Důsledek pro výuku: dítě selhává zejména v matematice, nechápe učivo.
 • Dítě dokáže rozlišit zvukovou i zrakovou podobu slov, rozloží slovo na jednotlivá písmena, ví na jaké písmeno začíná slovo, dokáže z jednotlivých písmen složit slovo, rozliší i velmi podobně znějící slova.
 • Nedovede přesně rozlišovat zrakové či sluchové podněty, nedovede vnímat celek jako soubor částí, obvykle se soustředí na nejnápadnější detail.
 • Důsledek pro výuku: selhává při výuce čtení a psaní.
 • Dítě je zralé v grafických projevech a tělesné obratnosti - je manuálně šikovné, dobře ovládá pohyby svého těla, umí zacházet s nůžkami, držení tužky je správné, tlak na tužku přiměřený, dokáže napodobit tvar tiskacího a psacího písma, umí popsat, co nakreslilo.
 • Dítě je obecně výrazně neobratné, křečovité držení tužky, velký tlak na tužku, nedokáže napodobit tvar písmen a čísel, odmítá kreslení, vystřihování, v nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.
 • Důsledek pro výuku: selhává ve výuce psaní, kreslení, pracovní výchově, tělocviku.
 • Dítě je schopné soustředit se na práci, vydrží pracovat dostatečně dlouho, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu.
 • Dítě se obtížně soustředí, snadno se nechá rozptýlit, často přerušuje práci, působí jako duchem nepřítomné.
 • Důsledek pro výuku: nedává pozor, nepracuje, ruší ostatní.
 • Dítě bez obtíží navazuje kontakt s cizí osobou, je ochotné komunikovat a kooperovat s ostatními dětmi, ochotně se podřídí autoritě.
 • Dítě se vyhýbá kontaktu s cizími osobami, je stydlivé, bázlivé, závislé na rodině.
 • Důsledek pro výuku: nechce chodit do školy, straní se ostatních, nekomunikuje s učitelem.
 • Dítě přiměřeně ovládá své emocionální projevy, je schopné odložit splnění svých přání na později, započatou práci se snaží dokončit.
 • Dítě obtížně kontroluje své emoce, často jedná impulzivně a bez zábran (např. při nezdaru rozhází všechny pastelky po zemi, bouchá pěstí do stolu apod.), při práci nemá výdrž, převládá zájem o hru.
 • Dítě je schopné pracovat ve skupině dětí na společném cíli a společně prováděném úkolu, ochotně se zapojuje do kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti.
 • Dítě není ochotné komunikovat s druhými dětmi, stojí stranou, nenavazuje kontakty, nedokáže odložit uspokojení vlastních potřeb ve prospěch společného úkolu, při hře je agresivní, svárlivé.

 • Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i učiteli, znesnadňuje práci ostatním.
 • Dítě je samostatné a soběstačné, umí se samo obléknout, najíst, pracuje samostatně - rozumí pokynům.
 • Dítě je nesamostatné, závislé na pomoci rodičů, sourozence, pracuje jen v bezprostředním kontaktu a za pobízení dospělého, nedokáže se postarat o své věci. 

 • Důsledek pro výuku: nepracuje a neplní pokyny bez pomoci učitele, zapomíná nebo ztrácí pomůcky.
 • Dítě dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe nutnost řádu a pravidel.
 • Dítě je neposlušné, neumí se chovat, odmítá vyhovět pokynům.

 • Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i učiteli.
 • Dítě má pozitivní postoj ke škole a učení, těší se do školy, rád si hraje na školu, má zájem o nové věci, klade hodně otázek.
 • Dítě se o školu nezajímá, rádo si hraje, neprojevuje zájem o rozšiřování znalostí a vědění, neklade otázky.

 • Důsledek pro výuku: učivo ho nebaví, nedává pozor, není motivováno k lepším výkonům.